زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 15:10 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 12:54    تعداد بازدید: 4483    کد مطلب: 1120

دستورالعمل اجرائی پرداخت حق التدریس مدرسین دوره های آموزشی سازمان
دستورالعمل های اداره کل آموزش


 


موضوع : دستورالعمل اجرائی پرداخت حق التدریس مدرسین
دوره های آموزشی سازمان
اداره کل تأمین اجتماعی استان
مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی استان
باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)
باعنایت به مصوبه مورخ 6/2/82 شورای آموزش در ارتباط با ضوابط پرداخت حق التدریس، حق التحقیق ،تالیف وترجمه بدینوسیله دستورالعمل اجرایی پرداخت حق التدریس وجداول مربوطــه (شماره3- 1) جهت اجرا با لحاظ نمودن شرایط ذیل ، ابلاغ می گردد. ماده 1 : حق التـدریس اعضاء هیـات علمـی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی ، برابر جدول شماره 1 قابل پرداخت می باشد.
ماده 2 : حق التــدریس همکــاران سازمانی ومدرسیـــن شاغل در سایر دستگاههای دولتی برابر جدول شماره 2 با محاسبه سـابقه مندرج درحکم کارگزینی آنها به عنوان پایه (ستون1 عمودی ) پرداخت میگردد.
 ماده 3: حق التــدریس مدرسیــن غیــرعضـو هیات علمی وآزاد که فاقد حکم کارگزینی می باشند بـرابـر پایه 10 (ده ) جدول شماره 2  پرداخت می گردد.
ماده 4 : حق التدریس همکاران با مدرک دیپلم وکاردانی برابر جدول شماره 3 پرداخت می گردد.
تبصره 1 - چـنانچه فــــاصله محــل کــار مــدرس با محل تشکیـل کلاس بیـش از 100 کیلومتـر باشد علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب و اقامت 50% بر میزان حق التدریس اضافه و پرداخت می گردد.
تبصره 2 – درمـوارد خـاص پــرداخت حـق التــدریس مـازاد برجدول حق التدریس این دستـورالعمل با تایید و اخذ مجوز کتبی از مدیر کل آموزش قبل از برگزاری دوره یا همایش امکانپذیر است .
تبصره 3 – درخصــوص سخنـرانی در همایشها ، سمینار وکارگــاهها و نظایر آن مبلغ حق الزحمه با پیشنـهاد اداره کل آموزش وتایید معاونت اداری ومالی محاسبه خواهد شد.
ماده 5 : پرداخت هر نوع حق التــدریس مندرج در این دستورالعمل برای مــدرسین خــارج از ســازمان موکول به انعقاد قرارداد آموزشی می باشد .
تبصره1 - به منظور ایجاد انگیزه وتشویق کارکنان سازمان به انتقال دانش شغلی وعلمی روز ، ادارات کل و مدیریتهای درمان استانها مجاز می باشند برابر جداول پیوست نسبت به پـرداخـت حق التــدریس کارکنـان رسمی وآزمـایشـی کــه در سـاعـات اداری وغیـراداری تـدریس نموده اند بدون انعقاد قرارداد اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در این گونه موارد مدرس همکار نیاز به استفاده از برگه مرخصی ساعتی ندارد .
ماده 6 : حق التدریس مدرسین حوزوی دروس معــارف و اخلاق اسلامی درسطح اول ، دوم ومتجــزی بـرابـر ارقــام پایه 30 جدول شماره 3 برای مدرک دیپلم وپایه 30 جدول شماره 2 برای مدرک لیسانس و فوق لیسانس خواهد بود.
این دستـــورالعمل از تـاریخ 10/5/85 قابل اجـرا بوده ومسئــولیت حسن اجرای آن بامدیران کل ، مدیران درمان وکارشناس آموزش استان می باشد.
ضمنــاً کلیه دستورالعملهای پــرداخت حق التــدریس صادره قبل از این دستورالعمل از تاریخ  (10/5/85) کان لم یکن تلقی میگردد.
          اکبرعباسی ملکی
       معاون اداری ومالی
رونوشت :
- اداره کل امور مالی جهت استحضار و اقدام لازم.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha