زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 15:35 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 12:39    تعداد بازدید: 7705    کد مطلب: 1134

آیین نامه استخدامی - فصل پنجم – تکالیف عمومی مستخدمین


 

  ماده 31-
 
مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی مکلفند طبق برنامه اوقات کار که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید در محل خدمت حضور یافته و وظایف محوله را انجام دهند .
  ماده 32-
 
پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است ،‌ مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد .
  ماده 33-
 
مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات روسای مافوق خود را انجام دهد .
اگر مستخدم حکم یادستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد ودر صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود .
  ماده 34-
 
مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمه های اجتماعی شود ممنوع است رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است ،‌ چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی بموجب آئین نامه دادرسی اداری موضوع تبصره 1 ماده 58 قانون استخدام کشوری خواهد بود .
  ماده 35-
 
انواع مجازاتهای اداری بقرار زیر است :
 
   الف –
توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت .
   ب –
کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماه .
   ج –
کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا ششماه .
   د –
انفصال موقت حداکثر تا مدت یکسال  .
   هـ – انفصال دائم از خدمت سازمان بیمه های اجتماعی
  تبصره 1– رؤسای ادارات – شعب – بیمارستانها – واحدهای مستقل و مقامات معادل یا بالاتر از آنان می توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً ‌و باذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند .
  تبصره 2–
مقامات مندرج در تبصره 1 بدون  مراجعه به دادگاه اداری و یا تائید مدیرعامل سازمان
بیمه های اجتماعی می توانند کتباً  و باذکر دلائل مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند
  تبصره 3–
مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی می تواند راساً ‌و بدون مراجعه به دادگاه اداری هر یک از مجازاتهای مندرج در بندهای الف – ب – ج را کتباً با ذکر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه های اجتماعی اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند (د) را با تائید هیات مدیره تا مدت یکماه در مورد مستخدم متخلف معمول دارد .
 

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha