کد خبر: 1134
آیین نامه استخدامی - فصل پنجم – تکالیف عمومی مستخدمین

 

  ماده 31-
 
مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی مکلفند طبق برنامه اوقات کار که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید در محل خدمت حضور یافته و وظایف محوله را انجام دهند .
  ماده 32-
 
پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است ،‌ مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد .
  ماده 33-
 
مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات روسای مافوق خود را انجام دهد .
اگر مستخدم حکم یادستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد ودر صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود .
  ماده 34-
 
مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمه های اجتماعی شود ممنوع است رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است ،‌ چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی بموجب آئین نامه دادرسی اداری موضوع تبصره 1 ماده 58 قانون استخدام کشوری خواهد بود .
  ماده 35-
 
انواع مجازاتهای اداری بقرار زیر است :