کد خبر: 1135
آیین نامه استخدامی - فصل چهارم – امور رفاه

 

 
  ماده 26
 
مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی سالی 30 روز حق مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای ماهانه را طبق برنامه ای که از طرف سازمان تنظیم می شود خواهند داشت .
 
  تبصره 1–
هر گاه اعطای مرخصی به مستخدم از لحاظ سازمان بیمه های اجتماعی مقدور نباشد مرخصی مستخدم برای استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد .
  تبصره 2–
حداکثر مدت مرخصی ذخیره 60 روز میباشد .
  تبصره 3–
مرخصی ذخیره شده قبل از تصویب این آئیننامه مشمول محدودیت فوق نخواهد بود .
طرز استفاده از این قبیل مرخصی تابع برنامه ای میباشد که از طرف سازمان بیمه های اجتماعی تنظیم میشود .
  تبصره 4–
تعطیلات واقع در دوران مرخصی جزو ایام مرخصی محسوب میگردد .
  تبصره 5 - کارکنان سازمان‌هاى منطقه‌اى بهدارى استان‌ها که به علت شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ 31 /6 /59 از مرخصى استحقاقى خود استفاده ننموده‌اند و یا تا پایان جنگ نتوانند استفاده نمایند، همچنین کارکنانى که به علت ضرورت‌هاى ادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از مرخصى استحقاقى استفاده نماید مدت مرخصى استحقاقى استفاده نشده آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصره 2 ذخیره خواهد شد.
 
   ماده 27
 
مستخدم ثابت می تواند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعی در تمام مدت خدمت حداکثر تا دو سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید ،‌ مدت خدمت مرخصی بدون حقوق به هیچ وجه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .
 
  تبصره 1–
در صورتیکه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی به یکی از مقامات دولتی مذکور در ماده 3 قانون استخدام کشوری منصوب و یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدی مقامات مذکور یا نمایندگی مجلسین در حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق خواهد بود . در صورتی که این قبیل مستخدمین حق بیمه سهم خود و کارفرما را پرداخت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد .
  تبصره 2–
حفظ پست سازمانی مستخدمینی که از مرخصی بدون حقوق استفاده میکنند الزامی نیست و در صورتی که پس از پایان این مرخصی پستی مناسب برای آنان موجود نباشد بحال آماده بخدمت در می آیند .
 
   ماده 28
 
مستخدمین در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع اجرای وظایف آنان باشد از مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق و مزایای ماهانه استفاده خواهند نمود .
حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی با حقوق و مزایای ماهانه جز در مورد بیماریهای
صعب العلاج 4 ماده در سال خواهد بود .
 
  تبصره –
به زنانی که مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی هستند در صورتیکه باردار شوند با گواهی پزشک معتمد سازمان بیمه های اجتماعی 60 روز مرخصی بعنوان مرخصی زایمان اعطاء‌ میشود .
این مرخصی جزو‌ مرخصی استعلاجی مستخدم محسوب و ابتدای آن حداکثر 30 روز قبل از زایمان و انتهای آن در هر حال از 30 روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد .
 
   ماده 29
 
کیفیت ونحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی از مقررات بیمه و بازنشستگی بر اساس قانون بیمه های اجتماعی بموجب آئین نامه خاصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و به تصویب شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد .
   ماده 30
 
سازمان بیمه های اجتماعی می تواند برای مستخدمینی که شغل آنان ایجاب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نماید .