کد خبر: 1136
آیین نامه استخدامی - فصل سوم – حقوق و مزایای مستخدمین ثابت

 

 
  ماده 13
 
سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مشاغل ثابت خود را بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجریه و سایر شرایط کار طبقه بندی و به دوازده رتبه تخصیص داده و برای تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد کند . سازمان اخیر مکلف است ظرف سه ماه نظر خود را در این خصوص به سازمان بیمه های اجتماعی اعلام نماید .
  ماده 14
 
استخدام ثابت فقط برای تصدی مشاغل پیش بینی شده در یکی از رتبه های دوازده گانه مذکور در ماده 13 بعمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد رتبه ای که مستخدم جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد
  ماده 15
 
حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آئین نامه بر مبنای عدد صد (برای درجه یکم رتبه یک) تعیین و حداکثر از 8 برابر آن ( در آخرین درجه رتبه دوازده) تجاوز نخواهد کرد .
 
  تبصره –
جدول حقوق موضوع این ماده به تصویب شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی خواهد رسید .
 
  ماده 16
 
ضریب جدول حقوق ماده 15 در هر مورد به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی خواهد رسید لکن نمیتواند از میزان ضریبی که بترتیب مندرج در ماده 33 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده تجاوز نماید .
  ماده 17
 
مستخدم ثابت به اعتبار شغلی که برای آن استخدام میشود در درجه یک رتبه مربوط وارد خدمت میشود و می تواند با رعایت شرایط مقرر در این آئین نامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد
  ماده 18
 
مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبه ای که خدمت میکنند خواهند داشت
 
  الف –
توقف حداقل دو سال در درجه مادون
  ب –
رضایت بخش بودن خدمات مستخدم در دو سال گذشته
 
  ماده 19
 
در صورت وجود شرایط زیر می توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقاء داد :
  الف –
در رتبه جدید پست سازمانی بلامتصدی وجود داشته باشد .
  ب –
شرایط احراز پست جدید را دارا باشد .
  ج –
مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند .
  د –
در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد .
  هـ -
توقف حداقل دو سال در آخرین رتبه ای که خدمت میکرده است .
  و -
مستخدمینی که ارتقاء‌ رتبه می یابند همواره در درجه ای از رتبه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با تقریب اضافی بحقوقی که مستخدم در درجه رتبه قبلی میگرفته است نزدیکتر باشد
 
  تبصره :
مستخدمینی که ارتقاء‌ رتبه می یابند همواره در درجه ای از رتبه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با تقریب اضافی بحقوقی که مستخدم در درجه رتبه قبلی میگرفته است نزدیکتر باشد
 
  ماده 20
 
در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل سازمان بیمه های اجتماعی اقتضاء نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین ثابت آن پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل بشاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد . مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف طبق طرحی خواهد بود که با پیشنهاد هیات مدیره و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد .
 
  تبصره :
مبلغ فوق العاده شغل در هر رتبه نمی تواند از میزان حقوق آخرین درجه همان رتبه تجاوز کند .
 
  ماده 21
 
به مستخدمینی که وضع خدمتی آنان ایجاب کند که علاوه بر ساعات اداری مشغول کار باشند
فوق العاده اضافه کار متناسب با ساعات کار اضافی پرداخت خواهد شد .
ماخذ محاسبه فوق العاده اضافی کار حاصل ضرب 160/1حقوق ثابت وفوق العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافی خواهد بود و به یکنفر در یکماه بیش از پنجاه ساعت فوق العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد .
  ماده 22
 
به مستخدمینی که برای انجام وظیفه خاصی به ماموریت اعزام میشوند و جهت انجام ماموریت به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعی ناچار به توقف شبانه در محل ماموریت باشند فوق العاده روزانه پردخت میگردد .
  ماده 23
 
پرداخت فوق العاده های روزانه اشتغال خارج از مرکز خارج از کشور کسر صندوق تضمین و جبران هزینه های ایاب و ذهاب سفر ونقل مکان به مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی تابع مقررات قانون استخدام کشوری میباشد .
  ماده 24
 
پرداخت فوق العاده های روزانه اشتغال خارج از مرکز خارج از کشور کسر صندوق تضمین و جبران هزینه های ایاب و ذهاب سفر ونقل مکان به مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی تابع مقررات قانون استخدام کشوری میباشد .
  ماده 25
 
سازمان بیمه های اجتماعی می تواند در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود علاوه بر پاداش مقرر در ماده 24 معادل یکماه حقوق و مزایا با تصویب شورایعالی سازمان به آنها پرداخت نماید در هر حال مجموع پاداش پرداختی بکارکنان به هییچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایای سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود .