کد خبر: 1138
آیین نامه استخدامی - فصل اول – کلیات

 

 
  ماده 1
 
کلیه مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود .
 
    تبصره 1:
   
اعضای شورایعالی و هیات نظارت و هیات مدیره و همچنین مدیر عامل سازمان هر گاه کارمند رسمی دستگاه دیگری باشند تابع مقررات استخدامی مربوط بخود خواهند بود . هر گاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی بدین مقامات منصوب شوند مدت خدمت آنان در سمت های مذکور از هر لحاظ جزء سابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه های اجتماعی محسوب می شود .
 
  ماده 2
 
مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی غیر از شاغلین مشاغل کارگری از دو نوع خارج نخواهند بود . ثابت و موقت.
  ماده 3
 
مستخدم ثابت سازمان کسی است که بموجب حکم برای تصدی یکی از پست های ثابت سازمان استخدام شده و در یکی از رتبه های دوازده گانه استخدامی مندرج در این آئین نامه قرار گیرد .
 
    تبصره :
   
واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین ثابت ممنوع است ولی در صورتیکه برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیات مدیره می توان مستخدم مورد احتیاج را برای تصدی پست مزبور بطور موقت و مدت معین که در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود .
 
  ماده 4
 
مستخدم موقت کسی است که بموجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود
 
    تبصره :
   
شرایط استخدامی این قبیل مستخدمین بموجب قراردادهای نمونه ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .