کد خبر: 44757
مدیرعامل کارخانجات شادلی
از مدیرکل وهمکاران تامین اجتماعی سپاسگزارم