کد خبر: 82328
همایش تامین اجتماعی حامی رونق تولید
عکاس: حسن الهی خضری