printlogo


کد خبر: 1137تاریخ: 1390/12/16 15:50
آیین نامه استخدامی - فصل دوم – ورود به خدمت سازمان و انتصابات
آیین نامه استخدامی - فصل دوم – ورود به خدمت سازمان و انتصابات

 

 
  ماده 5
 
استخدام داوطلبان بخدمت ثابت سازمان بیمه های اجتماعی ازطریق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیات مدیره انجام میشود .
  ماده 6
 
داوطلبان ورود بخدمت ثابت سازمان بیمه های اجتماعی باید واجد شرایط زیر باشند :
 
   الف –
داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیشتر از 40 سال تمام
   ب –
تابعیت ایران
   ج –
انجام خدمت زیر پرچم یا داشتن معافیت قانونی در صورت مشمول بودن
   هـ -
عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر
   و –
داشتن تحصیلات لازم برای شغل مورد نظر
   ز –
داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار مربوط
 
  ماده 7
 
کسانیکه در مسابقه ورودی استخدام ثابت قبول میشوند قبل از پذیرفته شدن بخدمت ثابت یکدوره آزمایشی را طی خواهند کرد .
  ماده 8
 
مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود بخدمت ثابت در هیچ مورد از ششماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود .
  ماده 9
 
افرادیکه در ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء‌در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد
 
   تبصره :
به افرادیکه طبق این ماده از خدمت برکنار میشوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
 
  ماده 10
 
کسانی که طبق ماده 9 بخدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یکسال از تاریخ برکناری حق شرکت مجدد در مسابقه ورودی استخدام سازمان بیمه های اجتماعی را نخواهند داشت .
  ماده 11
 
افرادیکه در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی بموجب حکم در عداد مستخدمین ثابت بمنظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد
 
  تبصره :
حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهد بود و در صورتیکه مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزء‌ سابقه خدمت ثابت وی محسوب میگردد .
 
  ماده 12
 
ارتقاء‌رتبه های مستخدمین ثابت با توجه به مفاد 18 و 19 باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد و سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است طبق مقرراتی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی خواهد رسید شایستگی و استعداد مستخدمین را مورد بررسی قرارداده و نتیجه را در پرونده استخدامی هر یک از آنها منعکس سازد . این سنجش بنحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و ملاک استحقاق و مستخدم برای ارتقاء‌ رتبه یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد

 


لینک مطلب: http://azargharbi.tamin.ir/News/Item/1137/2/1137.html